tôi đi. cứ thấy mình lạc vào cõi thời gian ngoài nghĩ ngợi. hoa mặt trời lả tả rơi. phù thế. tôi đem chữ nghĩa xếp thành hình thù của dịch chuyển. những cuộc ly tan. những cách thế kết hợp. cứ đọng lại những giọt nước mắt của cỏ cây…/i go. keep feeling myself lost in the time beyond thought. the sun shedding its petals. ephemeral world. i carry words and meanings formed by transforming. the dispersals. the fusions. lingering tears of grass and trees…

Joseph Brodsky [Nga, 1940-1996]- Một phần của lời nói

 

 

 

Life is a game with many rules but no referee. One learns how to play it more by watching it than by consulting any book, including the Holy Book/Cuộc sống là một trò chơi với nhiều luật lệ nhưng chẳng có trọng tài. Người ta học cách chơi nó bằng cách xem xét nó hơn là bằng cách tham khảo bất cứ cuốn sách nào, kể cả Sách Thánh
JOSEPH BRODSKY
[https://www.brainpickings.org/2013/12/18/joseph-brodsky-speech-at-the-stadium-commencement/]

  Continue reading “Joseph Brodsky [Nga, 1940-1996]- Một phần của lời nói”